TCVN 8053:2009 Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt Tấm lợp bitum dạng sóng

Posted on Posted in Bitum
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 01 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 01 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 05 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 05 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 06 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 06 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 07 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 07 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 08 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 08 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 09 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 09 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 10 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 10 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 11 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 11 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 12 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 12 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 13 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 13 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 14 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 14 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 15 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 15 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 16 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 16 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 17 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 17 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 18 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 18 – Tấm lợp bitum dạng sóng

 

Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt - Trang 19 - Tấm lợp bitum dạng sóng
Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt – Trang 19 – Tấm lợp bitum dạng sóng

Chúng tôi nhận phản hồi bài viết ở đây..